The City Waiting to Be Discovered

by linawings

Have I mentioned that wandering around the streets of my city is my ever-favourite rest? It clears my head, lets peace enter my soul and opens my senses exhausted from work responsibilities and worries. There are moments for lonely walks to look inside and let your inner emotion embrace your soul with care and gentleness for yourself. There are times to share the strolls and joys of the city discoveries with a soul mate and then chat leisurely over a coffee and a cake in a favourite place.

Well, let me share with you my moments from the past few months.
***

Споменавала ли съм, че скитането по градските улици е най-любимата ми почивка? Прочиства мислите ми, омиротворява душата ми и отворя сетивата ми, изтощени от работни отговорности и грижи. Има моменти за самотни разходки, когато се вглеждаш в себе си и се оставяш на емоцията да те обгърне с грижа и нежност за самия теб. Има и време, когато искаш да споделиш скитането и радостта от откритията с някоя сродна душа, последвани от безгрижен разговор с кафе и сладкиш на любимо място.

Ето сега споделям тези мои градски разходки от изминалите месеци.

Open library in the park of the Military Academy – one can leave and take books freely. Sve and I gave it a try/ Открита библиотика в парка на Военната Академия – можеш да вземаш и оставяш книги свободно. Аз и Све го изпробвахме.

Sleepy summer yards – Mizia Str& Ogosta Str – in my favourite area around Ivan Asen II Str/ Сънливи летни дворчета – ул. Мизия и ул. Огост – в любимия ми район около ул. Иван Асен II

Ogosta Cafe – one of the most original in town/ Къща за гости Огоста – едно от най-оригиналните пространства в града

Ogosta Cafe – one of the most original in town/ Къща за гости Огоста – едно от най-оригиналните пространства в града

What a surprise – one of the nicest modern buildings I ‘ve seen in Sofia – on one of the crossings of Ivan Assen II Str – by AEDES Studio (Respect!)/ Изненада – една от най-красивите модерни сгради в София – на пресечка на ул. Иван Асен II – на AEDES Studio (Respect!)

A nice backyard view – Mizia Str* Ivan Assen II Str & A pizzeria tent nearby/ Красива гледка откъм вътрешния двор – ул. Мизия*ул. Иван Асен II& Тента на пицария наблизо

Gogol Str. – my man grew up here on the 1st floor. Now it is a medical center/ ул. Гогол – моето момче е израстнало тук на 1вия етаж. Сега тази къща е медицински център.

Ivan Assen II Str. – the house of Ran Bosilek (famous Bulgarian writer)& a yard on Gogol Str/ ул. Иван Асен II – къщата на Ран Босилек& дворче на ул. Гогол

A squire called “The little five corners” – because we have a bigger place named “Five corners”& A beautiful door at 6th September Str/ Малките пет кьошета & красива врата на ул. Шести Септември

Beautifully-ornamented house at Angel Kanchev Str./ Къща с прекрасни орнаменти на ул. Ангел Кънчев

The beautiful door to the bar Apartamental – never noticed it before because I went there in the evenings when it is left open/ Красивата врата към бар “Апартамента” – преди не я бях забелязвала, защото съм идвала само вечер, когато тя стои отворена& Будка за сладолед на ул. Ангел Кънчев

Old books at the bridge to Graf Ignatiev Blvd/ Стари книги на моста към бул. Граф Игнатиев

Ugly and the beautiful/ Грозното и красивото

Love equations – a wall at Pirotska Str./ Уравненията на любовта – на стена на ул. Пиротска

Pirotska Str/ ул. Пиротска

Pirotska Str/ ул. Пиротска

Pirotska Str/ ул. Пиротска

Pirotska Str& Heads over a balcony at George Washington Str / ул. Пиротска& Глави над балконче на ул. Георг Вашингтон

George Washington Str/ ул. Георг Вашингтон

Tsar Simeon Str/ ул. Цар Симеон

Pirotska Str/ ул. Пиротска

Ekzarh Josif Str/ ул. Екзарх Йосиф

Pirotska Str& Tsar Simeon Str/ ул. Пиротска& ул. Цар Симеон

Tsar Simeon Str/ ул. Цар Симеон

Hadji Dimitar Str& Knjaz Alexander I Tomb/ ул. Хаджи Димитър& Гробницата на княз Александър I

Advertisements